زبانکده سخن

فعل های زمان گذشته

...

زبان انگلیسی نهم

دیکشنری

دیکشنری در س به درس

زبان انگلیسی نهم درس 6

فلش کارت درس 6

زبان انگلیسی نهم

مرور واژگان درس 3

زبان انگلیسی نهم

زمان گذشته ساده

درس 6

زبان انگلیسی نهم

فلش کارت درس 7

First_3_Unit7_Flashcards

آموزش بخش 1

Got it 3 Unit 5

آموزش بخش 2-واژگان

Got it 3 Unit 5

آموزش بخش 1

Got it 2 Unit 5

آموزش بخش 2 واژگان

Got it 2 Unit 5

آموزش بخش 3 گرامر

Got it 2 Unit 5

آموزش بخش 3 گرامر

Got it 3 Unit 5

آموزش بخش 4 مهارت خواندن

Got it 3 Unit 5

آموزش بخش 4 مهارت خواندن

Got it 2 Unit 5

آموزش بخش 4 مهارت شنیداری

...

Got it 3 Unit 5 Listening

آموزش بخش واژگان

Got it 2 Unit 5

آموزش بخش 1

درس 6

got it 2 unit 6

آموزش بخش واژگان

درس 6

got it 3 unit 6

آموزش بخش واژگان

Big English 4 Unit 4

آموزش بخش داستان

Big English 4 Unit 4

آموزش بخش گرامر

Got it 2 Unit 6

آموزش بخش گرامر

Got it 3 Unit 6

Reading

Big 4 Unit 4

Listening

Got it 2 Unit 6

Listening

got it 3 unit 6

Phonics

Big English 4 Unit 4

Midterm

Got it 2b

Midterm

Got it 3b

آموزش بخش داستان

Big English 4 Unit 5

mid 2nd

Got it 3b

Reading

Got it 3

mid 2nd

Got it 2b

Reading

Got it 3

Grammar

Got it 2

Grammar

Got it 3

Grammar

Got it 1

grammars

quantifiers

grammar

unit 5

listening

Got it 2 Unit 5

Reading 1

Big 4 Unit 4

Communication

Got it 2